SŁOWNICZEK

Magazyn – magazyn zlokalizowany przy ul. Sikorskiego 86C lub ul. Rolna 1 63-100 Śrem, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

Placówka KT-24 – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez KT-24 lub przez osoby związane z KT-24 umowami o współpracy.

Sklep Internetowy kt-24.eu – prowadzony przez KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową https://kt-24.eu

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu Internetowego kt-24.eu, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego kt-24.eu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym kt-24.eu, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

Centrum Wsparcia Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://kt-24.eu/kontakt

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego kt-24.eu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym kt-24.eu, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, realizowania przez Klienta płatności za zakupione produkty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Wszystkie produkty są nowe i wolne od wad, chyba że w opisie produktu produkt oznaczono jako zawierający wady.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego kt-24.eu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego kt-24.eu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

 1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego kt-24.eu zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego kt-24.eu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego kt-24.eu lub jego elementy techniczne, a także od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest również wykorzystywanie Sklepu Internetowego kt-24.eu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego kt-24.eu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

5. KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego kt-24.eu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego kt-24.eu z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego kt-24.pl nie wymaga rejestracji. Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia zamówienia:

 1. złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie e-sklepu,
 2. złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. „szybkie zakupy”
§2 REJESTRACJA

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym kt-24.eu (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając m.in. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail oraz hasło.

2. KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych podanych przez klienta. W razie podania danych wzbudzających uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości lub poprawności, m.in. podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych), Sklep może wezwać klienta do poprawienia danych poprzez wysłanie informacji na podany adres e-mail lub telefonicznie. Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy w razie niepoprawienia danych przez klienta mimo wezwania.

3. Rejestracja w Sklepie Internetowym kt-24.eu, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego kt-24.eu, są nieodpłatne.

4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym kt-24.eu każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

5. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego kt-24.eu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem strony kontaktowej wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym kt-24.eu, lub uczynić to osobiście z Panelu Klienta dostępnego po zalogowaniu do sklepu internetowego.

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO KT-24.EU

1. Logowanie do Sklepu Internetowego kt-24.eu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twój Profil”).

2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego kt-24.eu , w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego kt-24.eu

3. KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego kt-24.eu za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym kt-24.eu . Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego kt-24.eu mogą być zgłaszane do KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 za pośrednictwem dostępnych form kontaktu ze Sprzedającym: formularza kontaktowego lub bezpośrednio poczty e-mail. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień §9 regulaminu.

5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym kt-24.eu. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym kt-24.eu jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

§4 INFORMACJE O PRODUKTACH

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego kt-24.eu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego kt-24.eu:

 1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów i kosztach dostawy oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w Sklepie Internetowym kt-24.eu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§5 WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego kt-24.eu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

 1. dodać wybrany produkt do koszyka
 2. przejść do formularza zamówienia klikając w przycisk "Przejdź do podsumowania"
 3. potwierdzić ilość zamawianych produktów, następnie ponownie kliknąć przycisk "Przejdź do podsumowania"
 4. wypełnić dedykowane okna Danymi Osobowymi. Możliwe jest również zalogowanie się do utworzonego wcześniej konta lub jego utworzenie.
 5. uzupełnić Adres osobisty (do otrzymania faktury) i adres dostawy (jeśli inny niż adres dokumentowy)
 6. wybrać sposób dostawy z listy dostępnych rodzajów;
 7. w przypadku gdy produkt będzie odebrany przez Klienta w Placówce KT-24 – wybrać z listy "Odbiór osobisty - płatność z góry"
 8. opcjonalnie dopisać Uwagi do zamówienia, jeśli istnieje taka konieczność
 9. kliknąć przycisk „Dalej”;
 10. wybrać sposób płatności z dostępnej listy
 11. zatwierdzić regulamin strony
 12. potwierdzić operację klikając przycisk "Zamawiam i płacę"

3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub inną dostępną formą dostawy);

4. Po dokonaniu wyboru produktu i kliknięciu przycisku „dodaj do koszyka", możliwe jest kontynuowanie przeglądanie produktów i kontynuowanie zakupów bądź potwierdzenie i dokonanie zakupu. W celu złożenia zamówienie Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. W kolejnym kroku Użytkownik proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia wyświetlane jest podsumowania danych o zamówieniu.

5. KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 - uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

6. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, do zamówienia mogą zostać doliczone dodatkowe koszty dostawy, co zostanie ukazane w podsumowaniu kosztów dostawy.

7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

8. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12, zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

9. KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.

10. KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską, płatnego przy odbiorze.

11. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

12. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 może zaproponować Klientowi:

 1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta KT-24 Sp. z o.o. Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 928-184-03-62 będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
 2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

13. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie KT-24), KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w §10 regulaminu.

14. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12, Spółka może anulować zamówienie w całości.

15. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 12-13 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w §11 regulaminu.

16. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12, o którym mowa w ust. 12-14 niniejszego paragrafu, należy rozumieć przysługujące KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 umowne prawo odstąpienia, z którego KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 może skorzystać w terminie odpowiadającym terminowi, o którym mowa w §11 niniejszego regulaminu. W przypadku gdy termin, o którym mowa w §11 niniejszego regulaminu, jest krótszy niż 30 dni, KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 może wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem.

17. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§6 MODYFIKACJE ZAMÓWIEŃ

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta . Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w §11 regulaminu.

2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego kt-24.eu w zakładce „Twój Profil” lub kontaktując się ze Sprzedającym drogą elektroniczną.

3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

§7 FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

 1. podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego kt-24.eu;
 2. przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym, bramką płatniczą PayU lub innym systemem płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności i zaksięgowaniu tejże wpłaty
 3. płatność ratalna: Klient ma możliwość zakupu na raty za pośrednictwem banku Santander. Ilość rat (minimalna oraz maksymalna) zależy od rodzaju produktu, jego wartości, historii kredytowej klienta oraz źródła dochodu (np. może być ograniczona czasowo w przypadku umów o pracę na czas określony).
 4. płatność poprzez leasing - klient ma możliwość zakupów w ramach leasingu za pośrednictwem LeaseLink dla produktów o wskazanej minimalnej wartości. Po wrzuceniu danego produktu do koszyka możliwe jest przeprowadzenie symulacji kosztów

2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, konieczny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym celem ustalenia możliwości realizacji wysyłki oraz kosztów, które dla niektórych produktów bądź rejonów dostawy mogą mieć inne koszty lub być niemożliwe. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.

§8 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Na stronie internetowej Sklepu Internetowego kt-24.eu przedstawiającej dany produkt znajduje się informacja o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego dostawcy. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu oraz ilości zamówień zarejestrowanych danego dnia, może więc w niektórych sytuacjach ulec wydłużeniu.

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego dostępnego w danej chwili dostawcy pod wskazany przez Klienta adres.

3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, po wcześniejszym ustaleniu warunków dostawy i kosztów oraz opłaceniu zamówienia.

4. KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§9 WARUNKI GWARANCJI

Ważne od 31.07.2020 do 31.12.2021 wyłącznie z dokumentem zakupu (z wyłączeniem urządzeń Karcher - czytaj niżej)

1. Gwarancja – stanowi zobowiązanie gwaranta do nieodpłatnego usunięcia wad fizycznych wyrobu (materiałowych oraz/lub montażowych)

2. Gwarancją bezpłatnej naprawy objęta jest wada urządzenia, które nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi ze względu na uszkodzenie, a przyczyna uszkodzenia wynika z wad materiałowych lub montażowych.

3. Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu/wydania towaru i wynosi:

◦ 24 miesiące dla wszystkich urządzeń w przypadku zakupu konsumenckiego

◦ 12 miesięcy w przypadku zakupu komercyjnego urządzeń domowych / 24 miesiące dla urządzeń profesjonalnych*;

◦ 24 miesiące dla silników Briggs & Stratton od daty zakupu konsumenckiego i 3 miesiące w przypadku zakupu komercyjnego

◦ 6 miesięcy na osprzęt (w tym lance, pistolety oraz dysze) w przypadku zakupu konsumenckiego oraz 3 miesiące w przypadku zakupu komercyjnego. Akcesoria oraz osprzęt firmy Kaercher są wyjęte spod gwarancji producenta oraz KT-24 Sp. z o.o.

◦ 6 miesięcy na akumulatory, baterie oraz ładowarki w przypadku zakupu konsumenckiego oraz 3 miesiące w przypadku zakupu komercyjnego ◦ 6 miesięczny okres gwarancyjny dla zespołów jezdnych (przekładni) kosiarek spalinowych, przekładni mechanicznych i hydrostatycznych (HST) traktorów ogrodowych oraz 3 miesiące w przypadku zakupu komercyjnego

◦ Gwarant daje możliwość przedłużenia Gwarancji na urządzenie o dodatkowe 3 lata. Dotyczy to tylko i wyłącznie poniższej listy urządzeń:
Kosiarka Kanwod Grassmeister 51 cm, 41 cm , 51 cm z elektrycznym rozruchem
Myjki ciśnieniowe marki Kanwod
– wszystkie modele

Przedłużona Gwarancja dotyczyć będzie wyłącznie pierwszego właściciela urządzenia i rozpocznie się w dniu następnym po zakończeniu obowiązywania standardowej Gwarancji. W przypadku przedłużenia Gwarancji, całkowity maksymalny czas obowiązywania Gwarancji na urządzenie to 5 lat liczone od dnia zakupu. Aby uzyskać dodatkową 3 letnią ochronę gwarancyjną, kupujący zobowiązany do dokonania rejestracji na stronie https://serwisuj.com/rejestruj poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i załączenie dowodu zakupu zawierającego nazwy zakupionego urządzenia oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gwaranta w celach marketingowych. Dowód zakupu powinien być załączony w formie pliku pdf, skanu lub zdjęcia. Zgłoszenie dowodu zakupu, który nie zawiera pełnej nazwy urządzenia zostanie odrzucone. Przedłużona Gwarancja obowiązuje przez okres trwania powyższej zgody na otrzymywanie informacji promocyjnych, informacyjnych, reklamowych i marketingowych, jednak nie dłużej niż 5 lat od dnia zakupu urządzenia. W przypadku cofnięcia powyższej zgody, Przedłużona Gwarancja obowiązuje do dnia cofnięcia zgody. W okresie trwania Przedłużonej Gwarancji, wymagane jest wykonywanie raz do roku odpłatnego przeglądu technicznego w autoryzowanej sieci serwisowej Gwaranta lub autoryzowanym punkcie sprzedaży Gwaranta oraz udokumentowanie przeglądu w panelu https://serwisuj.com/ lub w Karcie Gwarancyjnej. Aktualna lista punktów serwisowych znajduje się na stronie: https://serwisuj.com/gwarancja w zakładce SERWIS.

4. Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2014 poz. 827) jest to zakup dokonywany przez osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest zgłoszenie i dostarczenie przez użytkownika kompletnego urządzenia, wraz z dokumentem zakupu. Zgłoszenie należy złożyć poprzez panel serwisowy niezwłocznie po stwierdzeniu niesprawności.

 • Przy gwarancji typu door to door gwarant pokrywa koszty spedycyjne w przypadku jej uznania.
 • Przy gwarancji typu drive to door urządzenia należy po uprzednim ustaleniu z Gwarantem odesłać na jego adres, przy czym koszty i ryzyko przesyłki ponosi Kupujący.

Uznanie roszczeń gwarancyjnych Kupującego będzie równoznaczne z naprawą urządzenia lub wymianą urządzenia na wolne od wad i poniesieniem przez Gwaranta kosztów przesyłki zwrotnej. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji urządzenie odsyłane jest do Kupującego przesyłką kurierską pobraniową. Urządzenia spalinowe należy po uprzednim ustaleniu z Gwarantem odesłać na jego adres, przy czym koszty i ryzyko przesyłki ponosi Kupujący. Uznanie roszczeń gwarancyjnych Kupującego będzie równoznaczne z naprawą urządzenia lub wymianą urządzenia na wolne od wad i poniesieniem przez Gwaranta kosztów przesyłki zwrotnej. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji urządzenie odsyłane jest do Kupującego przesyłką kurierską pobraniową.

6. Zgłaszający reklamację winien podać w celach korespondencyjnych swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu (art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”)) oraz numer dokumentu zakupu.

7.  W przypadku niespełnienia któregokolwiek warunku określonego w punkcie 5 i 6, przyjmujący reklamację ma prawo odmówić przyjęcia urządzenia do naprawy.

8. Wybór sposobu usunięcia wady należy do gwaranta, który może naprawić rzecz poprzez naprawę, wymianę uszkodzonej części lub wymianę towaru. Niezależnie od sposobu usunięcia wady gwarancja trwa dalej przedłużona o całkowity czas realizacji reklamacji.

9. Gwarant za pośrednictwem autoryzowanego zakładu serwisowego ustosunkuje się do zgłaszanych przez reklamującego roszczeń w terminie 14 dni, a usunięcie wady w przypadku jej zakwalifikowania do bezpłatnej obsługi gwarancyjnej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Naprawy pozagwarancyjne (odpłatne) są realizowane w oparciu o indywidualne uzgodnienia reklamującego z zakładem serwisowym

10. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści oraz poniesionych kosztów w związku z wadami rzeczy. Gwarancja nie obejmuje przypadków losowych uszkodzeń niezależnych od warunków eksploatacji np. powódź, pożar, itd.

11. Ochroną gwarancyjną nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej instalacji lub eksploatacji sprzętu niezgodnej z instrukcją obsługi.

12. Zakresem ochrony gwarancyjnej nie są objęte:
◦ czynności związane z montażem, uruchomieniem, konserwacją - przewidziane w instrukcji obsługi - do wykonania których zobowiązany jest użytkownik urządzenia we własnym zakresie i na własny koszt,
◦ uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej instalacji lub eksploatacji sprzętu, spowodowane użytkowaniem urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem
◦ uszkodzenia powstałe w wyniku stosowania mieszanki paliwowej niezgodnej z instrukcją obsługi,
◦ uszkodzenia spowodowane przez użytkownika powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania, transportu, nieprawidłowo wykonanych czynności konserwacyjno-naprawczych; wywołane pracą bądź składowaniem urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach, tzn. dużej wilgotności, zapyleniu, ujemnej bądź zbyt wysokiej temperaturze otoczenia
◦ uszkodzenia rzeczy powstałe w wyniku naturalnego zużycia będącego konsekwencją użytkowania rzeczy w trakcie prawidłowej eksploatacji, w tym uszkodzenia powłok lakierniczych,
◦ uszkodzenia akumulatorów, które powstały w wyniku ich nieprawidłowego użytkowania, przechowywania i ładowania,
◦ uszkodzenia powstałe w wyniku: zasilania urządzenia wysokociśnieniowego zanieczyszczoną wodą

13. Części i materiały nie objęte ochroną gwarancyjną, a zużycie których jest naturalną konsekwencją pracy:
◦ elementy eksploatacyjne np.: noże, tarcze, listwy tnące, głowice żyłkowe, filtry, linki rozruchowe, linki napędowe, świece zapłonowe, żarówki, koła jezdne, bębny i szczęki sprzęgłowe, sprzęgła i koła cierne, paski napędowe, śruby bezpieczeństwa, szczotki zbierające i zgarniające, filtry,
◦ elementy silnika: cylindry, tłoki, pierścienie, wał korbowy, łożyska, panewki, membrany gaźników, uszczelniacze pompy, o-ringi, zawory,
◦ elementy skrzyni biegów/przekładni: koła zębate, łańcuchy, pompy hydrauliczne,
◦ inne elementy: piasty noża, kliny zabezpieczające, amortyzatory, łożyska, panewki, koła zębate, bezpieczniki przeciążeniowe, szczotki węglowe, cięgna i linki sterujące, uszczelki,
◦ elementy wyżej niewymienione w niniejszej karcie gwarancyjnej, a które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie pracy,
◦ mechanizmy zapadkowe oraz kwadraty napędzające zastosowane w grzechotkach i kluczach dynamometrycznych, końcówki do wkrętaków i wkrętarek, końcówki osadzone w nasadkach oraz klucze typu "L" i "T" ( torx, resi-torx, imbus), wkrętaki, narzędzia, które noszą znamiona nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania oraz narzędzia uszkodzone mechanicznie

14. Użytkownik nie może żądać naprawy uszkodzonego urządzenia w miejscu użytkowania, nawet jeżeli urządzenie jest objęte obsługa gwarancyjną.

15. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku stwierdzenia: dokonywania zmian konstrukcyjnych, prób samodzielnych napraw i regulacji nieprzewidzianych w instrukcji obsługi, niewykonywania przeglądów eksploatacyjno- konserwacyjnych do których zgodnie z przepisami zawartymi w instrukcji obsługi użytkownik jest zobowiązany, stosowania nieodpowiednich części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

16. Na nabywcy/użytkowniku spoczywa obowiązek dokumentowania przeprowadzonych przeglądów gwarancyjnych oraz innych czynności serwisowych.

*przy czym klient zobowiązuje się do dokonywania okresowych, odpłatnych przeglądów technicznych urządzenia przez serwis KT-24 zgodnie z instrukcją obsługi / książką przeglądów urządzenia. Reklamowane urządzenie winno być dostarczone z kompletnym wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową i nadrukami.


...

WARUNKI GWARANCYJNE KARCHER

Urządzenia do użytku domowego

WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI

 1. Gwarantem jakości urządzenia jest Kärcher Sp. z o. o., 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140. Gwarancja jest udzielona wyłącznie na urządzenia, które zostały sprzedane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Kärcher Sp. z o.o.
 2. Kärcher Sp. z o.o. gwarantuje najwyższą jakość urządzenia produkcji firmy Kärcher odpowiadającą właściwościom i przeznaczeniu określonym w instrukcji obsługi.
 3. Kärcher Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.
 4. Ze względu na nieprofesjonalny charakter urządzenia, gwarancja na urządzenie jest udzielana wyłącznie konsumentowi, tj. osobie fizycznej, która nabywa rzecz ruchomą w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 21 dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do Sprzedawcy / Autoryzowanego Warsztatu Naprawczego (zwanego dalej AWN) albo przesłania go do Serwisu Centralnego Urządzeń Domowych Kärcher (zwanego dalej SCK).
 6. Reklamowane w ramach gwarancji urządzenie winno być dostarczone do sprzedawcy / AWN albo do SCK wraz z wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową, prawidłowo wypełnionym dokumentem gwarancyjnym i dowodem zakupu.
 7. Reklamowane urządzenie należy dostarczyć do Sprzedawcy / AWN / SCK. W razie wysyłki należy odłączyć węże i złączki od urządzenia, usunąć wodę, środki czyszczące, zapakować urządzenie i wyposażenie w odpowiedni karton, zastosować wypełniacze dla ochrony urządzenia przez uszkodzeniem, oznakować przesyłkę znakiem „ostrożnie szkło” i „góra-dół”.

ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI

 1. AWN odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:
 • stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
 • dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej,
 • stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,
 • wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży urządzenia jak: niewypełniony dokument gwarancyjny, brak dowodu zakupu.

GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBJĘTE WADY

 1. Części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają naturalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji:
 • wysokociśnieniowe urządzenia czyszczące: osprzęt, zawory wysokociśnieniowe, ssawne, przelewowe, uszczelniacze pompy, o-ringi, tłoki.
 • odkurzacze, odkurzacze piorące: osprzęt, filtry, uszczelki, pompka wody (zatarcie spowodowane pracą na sucho, niewłaściwymi środkami czyszczącymi).
 • parownice: osprzęt, uszczelki, zawory.
 • zamiatarki: szczotki zamiatające, osłony gumowe komory szczotki, filtry, akumulatory.

2. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia i wyposażenia.

3. Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem podzespołów elektrycznych wodą.

4. Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia.

5. Uszkodzenia powstałe wskutek stosowania innych chemicznych środków czyszczących niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowania się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.

6. Uszkodzenia powstałe w wyniku: zasilania urządzenia wysokociśnieniowego zanieczyszczoną wodą, niewłaściwym bądź zanieczyszczonym paliwem, pracy z wykorzystaniem nieoryginalnych lub niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.

7. Uszkodzenia związane z brakiem zalecanych czynności konserwacyjnych – patrz instrukcja obsługi. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Adresy AWN (punktów serwisowych) w Polsce dostępne są na www.kaercher.com/pl i pod numerami infolinii: 801 811 234, 12 639 71 05. Serwis Centralny Urządzeń Domowych Kärcher (SCK): 31-346 Kraków, ul. Stawowa 140.

Warunki gwarancji - urządzenia do zastosowań profesjonalnych

WARUNKI UDZIELONEJ GWARANCJI

 1. Gwarantem jakości urządzenia jest Kärcher Sp. z o.o., 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140. Gwarancja jest udzielona wyłącznie na urządzenia, które zostały sprzedane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Kärcher Sp. z o.o.
 2. Kärcher Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.
 3. Posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnego może zgłaszać roszczenia z tytułu gwarancji w każdym Autoryzowanym Warsztacie Naprawczym Kärcher (zwanym dalej AWN) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Sprzedawca jest zobowiązany do wykonania przeglądu zerowego urządzenia w obecności Klienta. (*)
 5. Klient zobowiązuje się do dokonywania okresowych, odpłatnych przeglądów technicznych urządzenia przez AWN zgodnie z instrukcją obsługi i książką przeglądów urządzenia.
 6. Pierwszy przegląd techniczny urządzenia profesjonalnego lub przemysłowego należy wykonać w okresie 2-3 miesięcy od momentu uruchomienia nabytego sprzętu, chyba że książka przeglądów stanowi inaczej.
 7. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najdalej w ciągu 21 dni, licząc od daty dostarczenia urządzenia do AWN. Okres trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym urządzenie było w dyspozycji AWN.
 8. Reklamowane urządzenie winno być dostarczone z kompletnym wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową i nadrukami.
 9. Silnik spalinowy będący podzespołem urządzenia marki Kärcher podlega zasadom eksploatacji określonym przez producenta silnika i procedurze gwarancyjnej świadczonej przez jego autoryzowany serwis w Polsce.
 10. Części wymienione w ramach gwarancji stanowią własność Kärcher Sp. z o.o. Wszystkie części wymienione w procesie reklamacyjnym są objęte gwarancją do końca okresu gwarancji podstawowej urządzenia. Okres trwania gwarancji na wymienioną część nie ulega przedłużeniu. (**)
 11. Koszt dojazdu do reklamowanego urządzenia lub dostarczenia reklamowanego urządzenia do AWN ponosi gwarant. W przypadku nieuzasadnionego wezwania AWN, AWN ma prawo obciążyć Klienta kosztami dojazdu i kosztami manipulacyjnymi związanymi z wyjaśnieniem sprawy. (**)
 12. Dokument gwarancyjny jest ważny jeśli posiada prawidłowo wypełnione wpisy dot. sprzedanego urządzenia (bez skreśleń i poprawek) i pieczęć sprzedawcy a Klient (**) kwituje podpisem protokół przekazania urządzenia.
 13. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

* - nie dotyczy: odkurzaczy klasy T i NT - urządzeń do czyszczenia dywanów Puzzi - zimnowodnych urządzeń wysokociśnieniowych klasy Compact

** - nie dotyczy konsumenta ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI AWN odmawia przyjęcia reklamacji tylko w przypadku:

 • stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
 • dostarczenia urządzenia brudnego, urządzenia bez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej,
 • stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu,
 • nieważnego dokumentu gwarancyjnego oraz braku dowodu zakupu,
 • braku udokumentowanych okresowych przeglądów technicznych urządzenia przez AWN

GWARANCJĄ JAKOŚCI NIE SĄ OBIĘTE WADY:

 1. Części zamiennych i elementów wyposażenia podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu:
 • Odkurzacze, urządzenia do czyszczenia dywanów: osprzęt zewnętrzny, filtry, kabel zasilający koła
 • Parownice: osprzęt zewnętrzny
 • Urządzenia HD: osprzęt zewnętrzny, zawory, uszczelnienia, filtry, kabel zasilający, koła
 • Urządzenia HDS: osprzęt zewnętrzny, zawory, uszczelnienia, filtry, dysza paliwa, elektroda zapłonowa, kabel zasilający, koła
 • Szorowarki: szczotki, wałki / tarcze napędowe do padów, listwy ssawne, listwy osłonowe, koła, akumulatory trakcyjne
 • Zamiatarki: szczotki, listwy osłonowe, świece zapłonowe, filtry, koła, akumulator rozruchowy, akumulatory trakcyjne.
 • Odśnieżarki: filtry, świeca zapłonowa, frez do śniegu, kołki zabezpieczające frez
 • Głowice do czyszczenia zbiorników: uszczelnienia
 • Urządzenia typu HDR: filtry
 • Odkurzacze przemysłowe: filtry, osprzęt
 • Urządzenia do czyszczenia suchym lodem: uszczelnienia, osprzęt.

2. Mechaniczne (pęknięcia, złamania, przecięcia, przetarcia, odkształcenia spowodowane uderzeniem, zatarcie silnika czy układu przeniesienia napędu spowodowane brakiem smarowania).

3. Wywołane pracą, bądź składowaniem urządzenia w skrajnie niekorzystnych warunkach tzn. dużej wilgotności, zapylenia, zbyt niskiej (mróz) bądź zbyt wysokiej temperatury otoczenia.

4. Spowodowane zanieczyszczeniami wody, paliwa, powietrza

5. Spowodowane wadliwą instalacją elektryczną użytkownika

6. Spowodowane zalaniem, zawilgoceniem podzespołów elektrycznych bądź elektronicznych wodą.

7. Powstałe wskutek stosowania innych środków chemicznych niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowanie się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.

8. Termiczne, spowodowane zastosowaniem niewłaściwego paliwa, zasysania cieczy łatwopalnych, bądź tlących się zanieczyszczeń, zaburzeniem chłodzenia silnika, zaburzeniem wylotu spalin, zastosowaniu niewłaściwych bezpieczników, zasilaniem urządzenia wodą o wyższej temperaturze niż wskazana w instrukcji obsługi.

9. Uszkodzenia wynikłe z zaniechania przez Użytkownika czynności konserwacyjnych i obsługowych przewidzianych w instrukcji obsługi i dokumentach towarzyszących.

10. Uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieoryginalnych, niewłaściwych dla danego modelu części zamiennych i wyposażenia, wykonywaniem napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione.

11. Usterki powstałe wskutek kontynuowania pracy niesprawnym urządzeniem czy osprzętem.

Adresy AWN (punktów serwisowych) w Polsce dostępne są na www.kaercher.com/pl i pod numerami infolinii: 801 811 234, 12 639 71 05.

...

GWARANCJA BAGAŻNIKI ROWEROWE NA HAK

Produkty są testowane pod względem jakości oraz objęte gwarancją na wady materiałowe i wykonania. Gwarancja obejmuje wszelkie wady produktu w okresie 2 (dwóch) lat od daty zakupu przez pierwotnego nabywcę. Gwarancja daje nabywcy określone uprawnienia, nie wpływa jednak na uprawnienia ustawowe, jakie przysługują nabywcy z tytułu nabycia wadliwego produktu. KT – 24 zastrzega sobie prawo do: - naprawy produktu objętego gwarancją - wymiany produktu, jeżeli szkody lub wady nie można usunąć; Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w okolicznościach znajdujących się poza kon-trolą , w tym wad powstałych na skutek niewłaściwego używania lub przeładowania pro-duktu lub jego akcesorium, lub złożenia, zamontowania lub używania produktu lub jego akcesorium niezgodnie z pisemnymi instrukcjami, wskazówkami lub ostrzeżeniami doty-czącymi bezpieczeństwa. Gwarancja ta nie obejmuje też szkód na pojeździe, urządzeniu elektrycznym lub ładunku użytkownika ani szkód na osobach trzecich i ich mieniu.

§10 REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość poprzez sklep internetowy kt-24.eu może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży na odległość obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość może zostać zrealizowane przez konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na stronie internetowej: www.serwisuj.com. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od konsumenta płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

5. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: KT-24 Sp. z o.o. Psarskie, ul. Sikorskiego 86C, 63-100 Śrem, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Zwrot środków następuje w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwracanego towaru na rachunek bankowy podany przez Kupującego.

6. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§11 ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

 1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego dostępnego przewoźnika;
 3. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia zawartego na odległość, które zostało odebrane w Placówce i było uprzednio opłacone z góry;
 4. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

2. KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta).

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

4. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Spółki zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

§12 PROMOCJE

1. Na stronach Sklepu Internetowego kt-24.eu mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:

 1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
 2. promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
 3. pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
 4. zestawy promocyjne - przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.

3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego kt-24.eu chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.

6. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w §9 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.

8. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§13 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KT-24 Sp. z o.o. z siedzibą w Psarskim przy ul. Sikorskiego 86 C. 63-100 Śrem
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@kt-24.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do KT-24 Sp. z o.o.. Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego kt-24.eu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego kt-24.eu były na najwyższym poziomie, jednakże KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego kt-24.eu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego kt-24.eu.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w §10 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami §10 regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego kt-24.eu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy kt-24.eu korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego kt-24.eu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12.

9. KT-24 Sp. z o.o., Gen. Sikorskiego 86C 63-100 Psarskie k/ Śremu NIP 785-180-67-12 zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego empik.com zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. Firma stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

Produkt dodany do listy ulubionych
Produkt dodany do porównania

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.