Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin promocyjnej akcji konsumenckiej (prawonice)

REGULAMIN PROMOCYJNEJ AKCJI KONSUMENCKIEJ (Parownice)

WOW! Ciesz się życiem pełną parą.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia PROMOCYJNEJ AKCJI KONSUMENCKIEJ pod nazwą WOW! Ciesz się życiem pełną parą. (dalej zwanej „Akcją”). Regulamin określa w szczególności warunki uczestnictwa w Akcji, czas jej trwania, sposób informowania o Akcji i jej warunkach, jak również o sposobie składania reklamacji.

1.2. Organizatorem Akcji jest Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy: 31-346, ul. Stawowa 138-140, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113551, NIP 677-00-70-293, nr BDO 000010656 (dalej zwany "Organizator").

1.3. Organizator odpowiedzialny jest za obsługę Akcji, za przyjmowanie, weryfikację i przechowywanie zgłoszeń Uczestników Akcji oraz dokonywanie wysyłek nagród Uczestnikom Akcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji Uczestników, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

1.4. Do obsługi Akcji Organizator uruchamia dedykowaną stronę internetową o adresie https://kaercher.com/pl/promocje/wow-ciesz-sie-zyciem-pelna-para.html (‘strona Akcji’), za pośrednictwem której Uczestnik może dokonać rejestracji zakupu produktu objętego Akcją, jak również uzyskać wszystkie informacje dotyczące organizacji i przebiegu Akcji. Informacje umieszczane na stronie Akcji są wiążące dla przebiegu i warunków Akcji.

1.5. W ramach Akcji, jej Uczestnicy po spełnieniu wymogów określonych poniżej mogą otrzymać do każdego z zakupionych produktów objętych Akcją nagrody, które stanowią określone przez Organizatora elementy wyposażenia (dalej zwane „nagrodami”, opisane w punkcie 4 niniejszego Regulaminu). Do jednego urządzenia wydawana jest jedna nagroda.

1.6. Fundatorem nagród w Akcji jest Kärcher Sp. z o.o.

1.7. Sprzedaż Produktów objętych Akcją prowadzona jest w placówkach handlowych oraz sklepach internetowych, zwanych dalej „Punktami Sprzedaży” znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do których gwarantem z tytułu gwarancji jest Organizator.

1.8. Akcja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.

2. Uczestnik Akcji

W Akcji uczestniczyć mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające produkty o których mowa w punktach 3.1 oraz 3.2 jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (tj. również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki cywilnej, o ile nie nabywają towaru w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową), które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

W razie wątpliwości czy produkty zostały nabyte w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową rozstrzygają kody PKD działalności zgłoszone przez przedsiębiorcę do właściwego rejestru.

3. Produkty objęte Akcją

3.1. Produktem objętym Akcją są parownice marki Kärcher występujące pod nazwą handlową:

1.513-243.0 SC 2 Deluxe EasyFix *EU
1.513-253.0 SC 2 Deluxe EasyFix Premium (white) *EU
1.513-249.0 SC 2 Deluxe Limited Edition *EU
1.512-050.0 SC 2 EasyFix *EU
1.512-090.0 SC 2 EasyFix Premium (white) *EU
1.513-345.0 SC 2 Upright EasyFix *EU
1.513-110.0 SC 3 EasyFix *EU
1.513-124.0 SC 3 EasyFix *EU
1.513-121.0 SC 3 EasyFix + disposable cloth set *EU
1.513-160.0 SC 3 EasyFix Premium (white) *EU
1.513-200.0 SC 3 Deluxe EasyFix *EU
1.513-221.0 SC 3 Deluxe EasyFix Premium (white) *EU
1.513-300.0 SC 3 Mop parowy EasyFix*EU
1.513-320.0 SC 3 Mop parowy EasyFix Premium (white) *EU
1.512-450.0 SC 4 EasyFix *EU
1.512-461.0 SC 4 EasyFix Iron Kit (yellow) *EU
1.512-463.0 SC 4 EasyFix + ściereczki
1.512-480.0 SC 4 EasyFix Premium (white) *EU
1.512-489.0 SC 4 EasyFix Premium Iron Kit (white) *EU
1.513-260.0 SC 4 Deluxe EasyFix *EU
1.513-261.0 SC 4 Deluxe EasyFix Iron *EU
1.513-280.0 SC 4 Deluxe EasyFix Premium (white) *EU
1.513-281.0 SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium (white)*EU
1.512-530.0 SC 5 EasyFix *EU
1.512-536.0 SC 5 EasyFix Iron *EU
1.512-557.0 SC 5 EasyFix Premium (white) Iron Kit *EU
1.512-550.0 SC 5 EasyFix Premium (white) Iron Plug *EU
1.512-462.0 SI 4 EasyFix (yellow) Iron *EU
1.512-483.0 SI 4 EasyFix Premium (white) Iron Kit *EU
1.512-490.0 SI 4 EasyFix Premium (white) Iron Kit *EU

3.2. Akcją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty, zakupione przez Uczestników w okresie Akcji.

3.3. Rejestracji produktów na stronie Akcji można dokonać od dnia 01.10.2022 do 15.01.2023 roku.

3.4. Zakupu Produktów objętych Akcją należy dokonać w placówkach handlowych:

 • w okresie od 01.10.2022 do 31.12.2022

3.5. Zakupu Produktów w sklepach internetowych należy dokonać:

 • od godziny 00:00 dnia od 01.10.2022 do godziny 23:59:59 dnia 31.12.2022,

o zachowaniu terminu decyduje data i godzina znajdująca się na dowodzie zakupu lub potwierdzeniu złożenia zamówienia, o ile dowód zakupu - z przyczyn niezależnych od Uczestnika - został wydany po dacie zakończenia promocji.

4. Nagrody

4.1. W przypadku spełnienia wszystkich warunków Akcji określonych w punkcie 5 niniejszego Regulaminu, w tym zakupu produktu objętego Akcją w okresie trwania Akcji, Uczestnikowi przysługiwać będzie 1 z poniższych 5 nagród, wskazana w formularzu, przez Uczestnika:

 • Dysza do okien. Numer katalogowy: 2.863-025.0 – pula nagród: 500 sztuk
 • Dysza do tekstyliów. Numer katalogowy: 2.863-233.0 – pula nagród 500 sztuk
 • Nakładka do dywanów. Numer katalogowy: 2.863-269.0 – pula nagród: 500 sztuk
 • Ściereczki podłogowe z mikrofibry EasyFix. Numer katalogowy: 2.863-259.0 – pula nagród: 500 zestawów
 • Zestaw okrągłych szczotek, Numer katalogowy: 2.863-264.0. - pula nagród: 500 zestawów

Uwaga! W przypadku poniższych Produktów objętych Akcją:

 • SC 2 Upright EasyFix (numer katalogowy 1.513-345.0)
 • SC 3 Mop parowy EasyFix (numer katalogowy 1.513-300.0)
 • SC 3 Mop parowy EasyFix Premium (white) (numer katalogowy 1.513-320.0)

kompatybilne są wyłącznie nagrody: nakładka do dywanów, numer katalogowy: 2.863-269.0 oraz ścierki podłogowe z mikrofibry EasyFix, numer katalogowy: 2.863-259.0.

4.2. Organizator poinformuje Uczestników Promocji o wyczerpaniu puli nagród niezwłocznie. Stosowny komunikat zamieszczony zostanie przez Organizatora na Stronie Akcji.

4.3. Wartość świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie artykułu 21 ustęp 1 punkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 t. j. z dnia 2019.07.25).

5. Zasady uczestnictwa w Akcji

5.1. Do udziału w Akcji uprawnia Uczestnika zakup produktu promocyjnego wymienionego w punkcie 3 niniejszego Regulaminu, oraz dokonanie zgłoszenia do Akcji w terminie i formie określonych w pkt. 5.2. Regulaminu.

5.2. W celu uzyskania nagrody Uczestnik powinien:

 1. dokonać zakupu Produktu określonego w Regulaminie w okresie trwania Akcji
 2. przesłać nie później niż do 15.01.2023 r. do godziny 23:59:59

  za pośrednictwem strony Akcji, prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia udziału w Akcji, wraz z dołączonym skanem lub zdjęciem dowodu zakupu dokumentującego nabycie Produktu w Punkcie Sprzedaży. O zachowaniu terminu decyduje data wysłania zgłoszenia na serwer, obsługujący ruch zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem strony Akcji, widniejąca w mailu otrzymywanym przez Uczestnika Akcji po dokonaniu rejestracji.

  Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wymaga rejestracji Uczestnika na stronie Akcji.
 3. przesłać do Organizatora, w terminie przez niego wskazanym (5 dni roboczych) ewentualne dodatkowe informacje/dokumenty, jakich zażąda Organizator zgodnie z punktem 5.7. niniejszego Regulaminu. W przypadku uzupełnienia braków, uznaje się, że zgłoszenie zostało wniesione skutecznie w dacie pierwotnego zgłoszenia.

5.3. Przez prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia do Akcji należy rozumieć w szczególności formularz wypełniony w sposób czytelny we wszystkich polach wskazanych jako obligatoryjne. Są to:

 • imię Uczestnika;
 • nazwisko Uczestnika;
 • ulica i numer domu (adres zamieszkania Uczestnika);
 • kod pocztowy (adres zamieszkania Uczestnika);
 • miejscowość (adres zamieszkania Uczestnika);
 • numer telefonu Uczestnika;
 • adres e-mail Uczestnika;
 • nazwa sklepu, w którym została zakupiona parownica lub stanowisko do prasowania;
 • skan/ zdjęcie paragonu lub faktury;
 • data zakupu urządzenia;
 • wybór jednego z akcesoriów do zakupionej parownicy;
 • potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i polityką prywatności.

5.4. Data zakupu Produktu, widniejąca w dowodzie zakupu Produktu nie może być późniejsza niż data rejestracji formularza zgłoszeniowego do Akcji za pośrednictwem strony Akcji.

5.5. Dopiero w przypadku spełnienia wszystkich warunków udziału w Akcji, za zakup Produktu w okresie trwania Akcji Uczestnikowi przysługiwać będzie nagroda w postaci wyposażenia określonego w pkt. 4.1. Regulaminu.

5.6. Organizator dokona weryfikacji zgłoszeń do Akcji nadsyłanych przez Uczestników w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia za pośrednictwem strony Akcji.

5.7. W przypadku braków formalnych, Organizator wezwie Uczestnika drogą mailową do uzupełnienia braków w terminie 5 dni roboczych. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków formalnych uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania. W przypadku uzupełnienia braków, uznaje się, że zgłoszenie zostało wniesione skutecznie w dacie pierwotnego zgłoszenia.

5.8. Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo zażądania okazania oryginału dowodu zakupu dokumentującego zakup Produktu lub dodatkowej weryfikacji, jak również potwierdzania faktu zakupu w Punkcie Sprzedaży, m.in. w sytuacji gdy na skanie dowodu zakupu widnieje niepełny model Produktu. W przypadku uzupełnienia braków, uznaje się, że zgłoszenie zostało wniesione skutecznie w dacie pierwotnego zgłoszenia.

5.9. Wydanie nagrody nastąpi po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia udziału do Akcji i spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków udziału w Akcji, nie później niż:

 • w terminie do dnia 31.01.2023 roku

za pośrednictwem firmy kurierskiej – na koszt Organizatora - na adres Uczestnika, wskazany w formularzu zgłoszeniowym do Akcji.

5.10. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród w Akcji na ich ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody.

5.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania w zgłoszeniu danych osobowych lub podania nieprawdziwych, bądź niepoprawnych danych osobowych albo braku ich aktualizacji przez Uczestnika. W przypadku kiedy Uczestnik nie odebrał przesyłki – nagrody lub podał błędne dane adresowe i ich nie zaktualizował, przez co paczka nie została mu dostarczona, Organizator zastrzega sobie, że paczka do Uczestnika wysyłana jest 1 raz.

5.12. Uczestnik Akcji, który kupił więcej niż jedno urządzenie może w promocji uzyskać maksymalnie trzy nagrody.

5.13. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zakupionego Produktu, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu nagrody otrzymanej w ramach Akcji i przesłania jej do magazynu Organizatora na adres: Kärcher Sp. z o. o, ul. Stawowa 140, 31-346 Kraków. Wszelkie koszty związane ze zwrotem urządzenia po złożeniu przez Uczestnika Akcji oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zakupionego Produktu ponosi Uczestnik Akcji.

6. Reklamacje

6.1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją mogą być składane przez Uczestników w terminie do dnia 28.02.2023 roku.

Reklamacja powinna być przesłana pocztą na adres Organizatora: Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy: 31-346, ul. Stawowa 138-140 z dopiskiem „Promocyjna Akcja Konsumencka Kärcher – WOW! Ciesz się życiem pełną parą.”, lub pocztą elektroniczną na adres cieszsiezyciem@karcher.com.pl. Reklamacja złożona w powyższych formach powinna zawierać pod rygorem nieważności imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

6.2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa Uczestników Akcji wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Dane osobowe Uczestników

7.1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 lub „RODO”) pragniemy poinformować, iż w związku z dokonaniem zgłoszenia do PROMOCYJNEJ AKCJI KONSUMENCKIEJ pod nazwą WOW! Nie tylko do okien! Wybierz myjkę i zyskaj dodatkowe akcesoria, Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika na zasadach wskazanych w punkcie 7 Regulaminu.

7.2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest spółka Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-346), ul. Stawowa 138-140, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000113551, NIP: 6770070293, REGON: 350468108, kapitał zakładowy: 3 000 000,00 zł. Dane kontaktowe: adres do korespondencji: jw., adres mailowy: biuro.pl@karcher.com., zwana dalej „Spółką”.

7.3. Osobą kontaktową ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest specjalista od danych osobowych. Adres e-mail: rodo@pl.kaercher.com, adres do korespondencji: specjalista od danych osobowych, Kärcher Sp. z o.o. ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków.

7.4. Dane Uczestnika będą przetwarzane w następujących celach:

 1. uczestnictwa w Akcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w celu prawidłowego jego przeprowadzenia, udokumentowanie wyników, wydania nagród oraz ich wykonania - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes spółki w postaci wykonania zobowiązań wynikających ze złożonego przyrzeczenia publicznego tj. Akcji (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 2. obsługi reklamacji dotyczących funkcjonowania Akcji lub nagród odebranych w ramach uczestnictwa w Akcji na zasadach określonych w Regulaminie – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes spółki polegający na przyjmowaniu i realizacji zgłoszonych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 3. dochodzenia przez Spółkę ewentualnych roszczeń a także obrony przez takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes spółki (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

7.5. Dostęp do danych osobowych Uczestnika mogą mieć następujące podmioty:

 1. inne spółki należące do Grupy Karcher
 2. właściciele/dostawcy platform informatycznych, w których przechowywane są dane osobowe,
 3. podmioty świadczące usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego,
 4. podmioty wspierające Spółkę m.in. w zakresie obsługi reklamacji lub dochodzenia roszczeń,
 5. podmioty świadczące usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród,
 6. podmioty realizujące wysyłkę wiadomości tekstowych.

7.6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo w Akcji.

7.7. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

7.8. Dane osobowe Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7.9. W zakresie celów przetwarzania, o których mowa w pkt. 7.4 lit. a) powyżej - dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Akcji lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. W zakresie celu przetwarzania, o którym mowa w pkt. 7.4 lit. c) powyżej - dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń mogących powstać z tytułu uczestnictwa w Akcji. W zakres celu przetwarzania, o którym mowa w pkt. 7.4 lit. b) powyżej - przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.

7.10. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia danych osobowych.

7.11. W dowolnym momencie przysługuje Uczestnikowi prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.

7.12. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora, oraz Stronach internetowych Organizatora.

8.2. W przypadku korespondencji o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.

8.3. Wszelkie pytania dotyczące Akcji można kierować na adres e-mail: cieszsiezyciem@karcher.com.pl oraz na numer telefonu: 12 63 97 105 w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 16:00.

8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8.5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o ile nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. Zmiana regulaminu jest możliwa w szczególności w następujących okolicznościach:

 1. w przypadku zmiany istniejących lub wprowadzenia nowych przepisów prawa, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, w szczególności na przeprowadzenie Promocji na zasadach w nim ustalonych i powodują konieczność zmiany tej treści;
 2. w przypadku dokonania zmian na korzyść Uczestników Akcji.

8.6. Zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane najpóźniej z 1 – dniowym wyprzedzeniem na Stronie Akcji.

8.7. Partnerzy handlowi Organizatora będą informowani o zmianach niniejszego Regulaminu najpóźniej z 1 – dniowym wyprzedzeniem za pomocą kanału komunikacji uzgodnionego przez Organizatora i Partnera handlowego.

pixel