Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin konkursu „KUP, OCEŃ I WYGRAJ”

Regulamin konkursu "KUP, OCEŃ I WYGRAJ"

z dnia 26.10.2022

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”), określa warunki i zasady konkursu „KUP, OCEŃ I WYGRAJ”.
 2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest spółka KT-24 Sp. z o.o. z siedzibą w Psarskim, adres: 63-100 Psarskie, ul. Sikorskiego 86C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000762628, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7851806712, REGON: 382172452 (dalej „Organizator”).
 3. Udział w Konkursie wymaga zaakceptowania Regulaminu.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01 listopada 2022 roku o godz. 00:00 i trwać będzie do dnia 30 listopada 2022 roku do godz. 23:59 (dalej „Czas trwania Konkursu”). Wyłonienie zwycięzcy Konkursu oraz wysłanie nagrody nastąpi w kolejnym dniu roboczym natychmiastowo po zakończeniu trwania konkursu.
 5. Konkurs nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też zakładem wzajemnym, których zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 165 z późn. zm.).
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017 poz. 459 z późn. zm.)
 7. Konkurs jest organizowany i prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.kt-24.eu.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie (dalej „Uczestnik”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby, które nie ukończyły 18 roku życia.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  1. osoby zatrudnione przez Organizatora, tak w ramach stosunku pracy jak na podstawie umów cywilnoprawnych, członkowie organów i przedstawiciele Organizatora, jego komplementariusza oraz innych podmiotów osobowo czy kapitałowo powiązanych z Organizatorem,
  2. małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający osób wymienionych w pkt. 3 ppkt. 1 powyżej.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest realizacja Zadania Konkursowego zgodnie z warunkami oraz w terminie określonymi w niniejszym Regulaminie.

§ 3
ZASADY ZADANIA KONKURSOWEGO

 1. Zadanie Konkursowe polega na napisaniu i publikacji opinii o sklepie kt-24.eu w programie Zaufane Opinie IdoSell lub opiniach Google.
 2. Publikacja opinii zarówno w programie Zaufane Opinie IdoSell oraz w opiniach Google dwukrotnie zwiększa szansę na wygraną.

§ 4
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY

 1. W ramach Konkursu przyznawana jest jedna główna nagroda rzeczowa: Głośnik Bluetooth marki Dunlop.
 2. Nagroda zostanie przyznana jednemu Uczestnikowi wybranego przez Komisję Konkursową wyznaczoną przez Organizatora.
 3. Komisja Konkursowa wybierze najlepszą pod względem treści opinię dodaną na wszystkie serwisy.
 4. Nagroda zostanie wysłana kolejnego dnia roboczego natychmiastowo po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, po wcześniejszym skontaktowaniu się ze Zwycięzcą.
 5. Organizator nie przyznaje reklamacji dotyczących wyboru zwycięzcy i przyznania nagrody. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

§ 5
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz. Urz. UEL119 z 4.05.2016 r. str. 1, dalej: „RODO”), informujemy, że administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest:
  1. Organizator Konkursu tj. KT-24 Sp. z o.o z siedzibą w Psarskim, adres: 63-100 Psarskie, ul. Sikorskiego 86C. Osobą kontaktową wskazaną przez Administratora danych osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest KT-24 Sp. z o.o z siedzibą w Psarskim, adres: 63-100 Psarskie, ul. Sikorskiego 86C, adres e-mail: rodo@kt-24.eu.
 2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w następujących celach:
  1. w celu związanym z organizacją Konkursu;
  2. do Konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody oraz wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem Konkursu, w tym obowiązków podatkowych i sprawozdawczych wobec organów Państwa, tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. w celu marketingu bezpośredniego, jakim jest prowadzenie działań promocyjnych na rzecz marki „KT-24”, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Uczestnikowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do podanych danych osobowych,
  2. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
  4. prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych.
 6. Uczestnik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego do administratora danych osobowych – KT-24 Sp. z o.o., na adres mailowy: rodo@kt-24.eu lub na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 1 ppkt. 1. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w tym celu.
 7. Uczestnik może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, innego niż marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.
 8. Realizacja praw Uczestnika, określonych w pkt. 5, 6 i 7 powyżej, jest możliwa poprzez złożenie wniosku na adres mailowy: rodo@kt-24.eu lub na adres korespondencyjny wskazany w pkt. 1 ppkt 1.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
 10. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych – KT-24 Sp. z o.o. – podmiotom współpracującym z nim w zakresie realizacji jego wyżej wymienionych celów, w tym świadczącym dla niego usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Konkursu, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród, a także podmiotom obsługującym Organizatora Konkursu prawnie i księgowo.
 11. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych – KT-24 Sp. z o.o. – do podmiotów świadczących dla niego usługi, tj. podmiotów świadczących usługi IT, usługi marketingowe oraz podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie obrony przed roszczeniami, w szczególności kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym, audytorom, ubezpieczycielom, brokerom ubezpieczeniowym.
 12. W przypadku administratora danych osobowych – KT-24 Sp .z o.o. – dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu realizacji uzasadnionego interesu Organizatora, jakim jest podejmowanie działań promocyjnych na rzecz marki „Kt-24” lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania w tym celu, a także przez okres równy terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestników Konkursu.
 13. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy
 14. Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
pixel